Търсене
Close this search box.

Политика за поверителност

На сайта www.explorers-club.bg, достъпен от https://explorers-club.bg/, един от нашите основни приоритети е поверителността на нашите посетители. 

Този документ за Политика за поверителност съдържа типовете информация, които се събира и записва от www.explorers-club.bg и как я използваме.

Ако имате допълнителни въпроси или се нуждаете от повече информация относно нашата Политика за поверителност, не се колебайте да се свържете с нас.

Тази Политика за поверителност се отнася само за нашите онлайн дейности и е валидна за посетителите на нашия уебсайт по отношение на информацията, която те споделят и/или се събира в www.explorers-club.bg. Тази политика не се отнася за информация, събрана офлайн или чрез канали, различни от този уебсайт

Съгласие 

Като използвате нашия уебсайт, по този начин вие давате своето съгласие за прилагане нашата Политика за поверителност и се съгласявате с нейните условия.

Информация, която събираме 

Чрез попълване на всички контактни форми в www.explorers-club.bg Вие предоставяте доброволно информация, като Вашето име, имейл адрес, телефонен номер, съдържанието на съобщението и/или прикачените файлове, които може да ни изпратите, и всяка друга информация, която може да решите да предоставите. Когато се регистрирате за членски акаунт, може да поискаме вашата контактна информация, включително елементи като име, име на компанията, адрес, имейл адрес и телефонен номер.

Как използваме вашата информация

Използваме информацията, която събираме по различни начини, включително за да:

  • Предоставяме, оперираме и поддържаме нашия уебсайт 
  • Подобряваме, персонализираме и разширяваме нашия уебсайт 
  • Разбираме и анализираме как използвате нашия уебсайт 
  • Разработваме нови продукти, услуги, функции и функционалности 
  • Комуникираме с вас, директно или чрез един от нашите партньори, включително за обслужване на клиенти, за да ви предоставяме актуализации и друга информация, свързана с уебсайта, и за маркетингови и промоционални цели 
  • Изпращаме Ви имейли 
  • Откриваме и предотвратяваме измами 

 

Лог файлове: www.explorers-club.bg следва стандартна процедура за използване на лог файлове.

Privacy Policy for THE EXPLORERS CLUB BULGARIA

At www.explorers-club.bg , accessible from https://explorers-club.bg/, one of our main priorities is the privacy of our visitors. This Privacy Policy document contains types of information that are collected and recorded by www.explorers-club.bg and how we use it.

If you have additional questions or require more information about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.

This Privacy Policy applies only to our online activities and is valid for visitors to our website with regards to the information that they shared and/or collect in www.explorers-club.bg . This policy is not applicable to any information collected offline or via channels other than this website.

Consent

By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its terms.

Information we collect

The personal information that you are asked to provide, and the reasons why you are asked to provide it, will be made clear to you at the point we ask you to provide your personal information.

If you contact us directly, we may receive additional information about you such as your name, email address, phone number, the contents of the message and/or attachments you may send us, and any other information you may choose to provide.

When you register for an Account, we may ask for your contact information, including items such as name, company name, address, email address, and telephone number.

How we use your information

We use the information we collect in various ways, including to:

Provide, operate, and maintain our website

Improve, personalize, and expand our website

Understand and analyze how you use our website

Develop new products, services, features, and functionality

Communicate with you, either directly or through one of our partners, including for customer service, to provide you with updates and other information relating to the website, and for marketing and promotional purposes

Send you emails

Find and prevent fraud

Log Files

www.explorers-club.bg follows a standard procedure of using log files.