Търсене
Close this search box.

Условия за ползване

Добре дошли в www.explorers-club.bg!

Тези условия и разпоредби очертават правилата и регулациите за използването на уебсайта на THE EXPLORERS CLUB BULGARIA, намиращ се на https://explorers-club.bg/.

Като получите достъп до този уебсайт, ние приемаме, че приемате и се съгласявате с тези условия и разпоредби. Не продължавайте да използвате www.explorers-club.bg, ако не сте съгласни да приемете всички условия и разпоредби, заявени на тази страница.

Бисквитки

Уебсайтът използва бисквитки, за да помогне за персонализиране на вашето онлайн преживяване. Като получите достъп до www.explorers-club.bg, вие се съгласявате да използвате необходимите бисквитки. Бисквитката е текстов файл, който се поставя на вашия твърд диск от уеб страница сървър. Бисквитките не могат да се използват за стартиране на програми или предаване на вируси към вашия компютър. Бисквитките са уникално присвоени на вас и могат да бъдат прочетени само от уеб сървър в домейна, който е издал бисквитката за вас.

Лиценз

Освен ако не е посочено друго, THE EXPLORERS CLUB BULGARIA и/или неговите лицензианти притежават интелектуалните права за всички материали на www.explorers-club.bg. Всички интелектуални права са запазени. Вие можете да получите достъп до това от www.explorers-club.bg за ваша лична употреба, подчинена на ограниченията, зададени в тези условия и разпоредби.

Вие не трябва да:

Части от този уебсайт предлагат възможност за потребителите да публикуват и обменят мнения и информация в определени части на уебсайта. THE EXPLORERS CLUB BULGARIA не филтрира, редактира, публикува или преглежда коментари преди тяхното присъствие на уебсайта. Коментарите не отразяват възгледите и мненията на THE EXPLORERS CLUB BULGARIA, неговите агенти и/или филиали. Коментарите отразяват възгледите и мненията на лицето, което публикува своите възгледи и мнения. До степента, разрешена от приложимите закони, THE EXPLORERS CLUB BULGARIA не носи отговорност за коментарите или за всякаква отговорност, щети или разходи, причинени и/или понесени в резултат на всякаква употреба и/или публикуване и/или изглед на коментарите на този уебсайт. THE EXPLORERS CLUB BULGARIA си запазва правото да наблюдава всички коментари и да премахва всички коментари, които могат да се считат за неподходящи, обидни или причиняващи нарушение на тези Условия и разпоредби.

Вие гарантирате и заявявате, че:

 • Имате право да публикувате коментарите на нашия уебсайт и имате всички необходими лицензи и съгласия за това;
 • Коментарите не нарушават никакво интелектуално право, включително без ограничение авторски права, търговски марки, патенти или каквото и да е друго собствено право на трета страна;
 • Коментарите не съдържат никакъв клеветнически, обиден, неприличен или по друг начин незаконен материал, който е нарушение на неприкосновеността на личния живот
 • Коментарите няма да бъдат използвани за насърчаване или реклама на бизнес или обичай или представяне на търговска дейност или незаконна дейност.

Вие по този начин предоставяте на [Името на вашата компания] неексклузивен лиценз да използва, възпроизвежда, редактира и упълномощава други да използват, възпроизвеждат и редактират всеки от вашите коментари във всички форми, формати или медии.

Хипервръзка към нашето съдържание

Следните организации могат да създадат връзка към нашия уебсайт без предварително писмено одобрение:

 • Държавни агенции;
 • Търсачки;
 • Законно регистрирани медии;
 • Онлайн директории могат да създадат връзка към нашия уебсайт по същия начин, по който хипервръзват към уебсайтовете на други изброени бизнеси; и
 • Системно акредитирани бизнеси, освен тези, които набират средства организации, благотворителни търговски центрове и групи за събиране на средства, които не могат да създадат хипервръзка към нашия уеб сайт.

Тези организации могат да създават връзки към нашата начална страница, към публикации или към друга информация на уебсайта, стига връзката:

(а) по никакъв начин да не е подвеждаща;

(б) да не подразбира неправомерно спонсорство, одобрение или подкрепа от страна на свързващата страна и нейните продукти и/или услуги; и

(в) да се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Можем да разгледаме и одобрим други заявки за връзки от следните видове организации:

 • широко известни източници на потребителска и/или бизнес информация;
 • dot.com общностни сайтове;
 • асоциации или други групи, представляващи благотворителни организации;
 • онлайн директории разпространители;
 • интернет портали;
 • счетоводни, правни и консултантски фирми; и
 • образователни институции и търговски асоциации.

Ще одобрим заявки за връзки от тези организации, ако решим, че:

(а) връзката няма да ни представи неблагоприятно пред нас или нашите акредитирани бизнеси;

(б) организацията няма никакви отрицателни записи при нас;

(в) ползата за нас от видимостта на хипервръзката компенсира липсата на [Името на вашата компания]; и

(г) връзката е в контекста на обща информация за ресурси.

Тези организации могат да създават връзки към нашата начална страница, стига връзката:

(а) по никакъв начин да не е подвеждаща;

(б) да не подразбира неправомерно спонсорство, одобрение или подкрепа от страна на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и

(в) да се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Ако сте една от организациите, изброени в параграф 2 по-горе, и проявявате интерес към създаване на връзка към нашия уебсайт, трябва да ни информирате, като изпратите имейл на THE EXPLORERS CLUB BULGARIA. Моля, включете вашето име, името на вашата организация, контактна информация, както и URL на вашия сайт, списък на всички URL-и, от които възнамерявате да създадете връзка към нашия уебсайт, и списък на URL-ите на нашия сайт, към които бихте искали да създадете връзка. Изчакайте 2-3 седмици за отговор.

Одобрените организации могат да създават хипервръзка към нашия уебсайт по следния начин:

 • Чрез използване на нашето корпоративно име; или
 • Чрез използване на единния ресурсен локатор, към който се прави връзка; или
 • Чрез използване на всяко друго описание на нашия уебсайт, което има смисъл в контекста и формата на съдържанието на сайта на свързващата страна.

Използването на логото на THE EXPLORERS CLUB BULGARIA няма да бъде разрешено за свързване без споразумение за лиценз за търговска марка.

iFrames

Без предварително одобрение и писмено разрешение не можете да създавате рамки около нашите уебстраници, които по някакъв начин променят визуалната презентация или външния вид на нашия уебсайт.

Отговорност за съдържанието

Ние не носим отговорност за каквото и да е съдържание, което се появява на вашия уебсайт. Вие се съгласявате да ни защитавате и защитите от всички твърдения, които възникват на вашия уебсайт. Никакви връзки не трябва да се появяват на който и да е уебсайт, които могат да бъдат тълкувани като клеветнически, непристойни или престъпни, или които нарушават, по друг начин нарушават или насърчават нарушението или друго нарушение на правата на трети страни. Запазване на правата Ние си запазваме правото да поискаме да премахнете всички връзки или която и да е конкретна връзка към нашия уебсайт. Вие се съгласявате незабавно да премахнете всички връзки към нашия уебсайт по наше искане. Също така си запазваме правото да променяме тези условия и разпоредби и нашата политика за свързване по всяко време. Като продължавате постоянно да създавате връзка към нашия уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани и да следвате тези условия и разпоредби за свързване.

Премахване на връзки от нашия уебсайт

Ако намерите връзка на нашия уебсайт, която е обидна по каквато и да е причина, сте свободни да се свържете и да ни информирате по всяко време. Ще разгледаме исканията за премахване на връзки, но не сме задължени да го направим или да отговорим директно на вас. Не гарантираме, че информацията на този уебсайт е коректна, не гарантираме нейната пълнота или точност; нито обещаваме да гарантираме, че уебсайтът остава достъпен или че материалът на уебсайта се актуализира навреме.

Отказ от отговорност

До максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, изключваме всички представяния, гаранции и условия, свързани с нашия уебсайт и използването на този уебсайт. Нищо в този отказ от отговорност няма да:

 • ограничи или изключи нашата или вашата отговорност за измама или фалшиво представяне;
 • ограничи някои от нашите или вашите отговорности по начин, който не е разрешен съгласно приложимото законодателство; или
 • изключи някои от нашите или вашите отговорности, които не могат да бъдат изключени съгласно приложимото законодателство.

Ограниченията и забраните за отговорност, посочени в този раздел и другаде в този отказ от отговорност:

(а) подлежат на предходния параграф; и

(б) управляват всички отговорности, възникващи под отказа от отговорност, включително отговорности, възникващи по договор, в деликт и за нарушение на законово задължение.

Докато уебсайтът и информацията и услугите на уебсайта се предоставят безплатно, ние не носим отговорност за каквато и да е загуба или щета от какъвто и да е вид.

Terms of Use for THE EXPLORERS CLUB BULGARIA

Welcome to www.explorers-club.bg ! These terms and conditions outline the rules and regulations for the use of THE EXPLORERS CLUB BULGARIA ‘s Website, located at https://explorers-club.bg/.

By accessing this website, we assume you accept these terms and conditions. Do not continue to use www.explorers-club.bg if you do not agree to take all of the terms and conditions stated on this page.

Cookies

The website uses cookies to help personalize your online experience. By accessing www.explorers-club.bg, you agreed to use the required cookies.

A cookie is a text file that is placed on your hard disk by a web page server. Cookies cannot be used to run programs or deliver viruses to your computer. Cookies are uniquely assigned to you and can only be read by a web server in the domain that issued the cookie to you.

License

Unless otherwise stated, THE EXPLORERS CLUB BULGARIA and/or its licensors own the intellectual property rights for all material on www.explorers-club.bg. All intellectual property rights are reserved. You may access this from www.explorers-club.bg for your own personal use subjected to restrictions set in these terms and conditions.

You must not:

Parts of this website offer an opportunity for users to post and exchange opinions and information in certain areas of the website. THE EXPLORERS CLUB BULGARIA does not filter, edit, publish or review Comments prior to their presence on the website. Comments do not reflect the views and opinions of THE EXPLORERS CLUB BULGARIA, its agents, and/or affiliates. Comments reflect the views and opinions of the person who post their views and opinions. To the extent permitted by applicable laws, THE EXPLORERS CLUB BULGARIA shall not be liable for the Comments or for any liability, damages, or expenses caused and/or suffered as a result of any use of and/or posting of and/or appearance of the Comments on this website.

THE EXPLORERS CLUB BULGARIA reserves the right to monitor all Comments and to remove any Comments which can be considered inappropriate, offensive, or causes breach of these Terms and Conditions.

You warrant and represent that:

 • You are entitled to post the Comments on our website and have all necessary licenses and consents to do so;
 • The Comments do not invade any intellectual property right, including without limitation copyright, trademarks, patent, or any other proprietary right of a third party;
 • The Comments do not contain any defamatory, libelous, offensive, indecent, or otherwise unlawful material which is an invasion of privacy
 • The Comments will not be used to solicit or promote business or custom or present commercial activities or unlawful activity.

You hereby grant [Your Company Name] a non-exclusive license to use, reproduce, edit and authorize others to use, reproduce and edit any of your Comments in any and all forms, formats, or media.

Hyperlinking to our Content

The following organizations may link to our Website without prior written approval:

 • Government agencies;
 • Search engines;
 • News organizations;
 • Online directory distributors may link to our Website in the same manner as they hyperlink to the Websites of other listed businesses; and
 • Systemwide Accredited Businesses except soliciting non-profit organizations, charity shopping malls, and charity fundraising groups which may not hyperlink to our Web site.

These organizations may link to our home page, to publications, or to other Website information so long as the link: (a) is not in any way deceptive; (b) does not falsely imply sponsorship, endorsement, or approval of the linking party and its products and/or services; and (c) fits within the context of the linking party’s site.

We may consider and approve other link requests from the following types of organizations:

 • commonly-known consumer and/or business information sources;
 • dot.com community sites;
 • associations or other groups representing charities;
 • online directory distributors;
 • internet portals;
 • accounting, law, and consulting firms; and
 • educational institutions and trade associations.

We will approve link requests from these organizations if we decide that: (a) the link would not make us look unfavourably to ourselves or to our accredited businesses; (b) the organization does not have any negative records with us; (c) the benefit to us from the visibility of the hyperlink compensates the absence of [Your Company Name]; and (d) the link is in the context of general resource information.

These organizations may link to our home page so long as the link: (a) is not in any way deceptive; (b) does not falsely imply sponsorship, endorsement, or approval of the linking party and its products or services; and (c) fits within the context of the linking party’s site.

If you are one of the organizations listed in paragraph 2 above and are interested in linking to our website, you must inform us by sending an e-mail to THE EXPLORERS CLUB BULGARIA. Please include your name, your organization name, contact information as well as the URL of your site, a list of any URLs from which you intend to link to our Website, and a list of the URLs on our site to which you would like to link. Wait 2-3 weeks for a response.

Approved organizations may hyperlink to our Website as follows:

 • By use of our corporate name; or
 • By use of the uniform resource locator being linked to; or
 • By use of any other description of our Website being linked to that makes sense within the context and format of content on the linking party’s site.

No use of THE EXPLORERS CLUB BULGARIA ‘s logo or other artwork will be allowed for linking absent a trademark license agreement.

iFrames

Without prior approval and written permission, you may not create frames around our Webpages that alter in any way the visual presentation or appearance of our Website.

Content Liability

We shall not be held responsible for any content that appears on your Website. You agree to protect and defend us against all claims that are rising on your Website. No link(s) should appear on any Website that may be interpreted as libelous, obscene, or criminal, or which infringes, otherwise violates, or advocates the infringement or other violation of, any third-party rights.

Reservation of Rights

We reserve the right to request that you remove all links or any particular link to our Website. You approve to immediately remove all links to our Website upon request. We also reserve the right to amen these terms and conditions and it’s linking policy at any time. By continuously linking to our Website, you agree to be bound to and follow these linking terms and conditions.

Removal of links from our website

If you find any link on our Website that is offensive for any reason, you are free to contact and inform us any moment. We will consider requests to remove links but we are not obligated to or so or to respond to you directly.

We do not ensure that the information on this website is correct, we do not warrant its completeness or accuracy; nor do we promise to ensure that the website remains available or that the material on the website is kept up to date.

Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, we exclude all representations, warranties, and conditions relating to our website and the use of this website. Nothing in this disclaimer will:

 • limit or exclude our or your liability for death or personal injury;
 • limit or exclude our or your liability for fraud or fraudulent misrepresentation;
 • limit any of our or your liabilities in any way that is not permitted under applicable law; or
 • exclude any of our or your liabilities that may not be excluded under applicable law.

The limitations and prohibitions of liability set in this section and elsewhere in this disclaimer: (a) are subject to the preceding paragraph; and (b) govern all liabilities arising under the disclaimer, including liabilities arising in contract, in tort, and for breach of statutory duty.

As long as the website and the information and services on the website are provided free of charge, we will not be liable for any loss or damage of any nature.